نام تاریخ
زمینه های قیام عاشورا سخنرانی استاد قاضی زاده ... 1392/8/20
دروس استاد قاضی زاده مدرسه گلپایگانی قم، شروع از اول مهرماه ... 1393/6/31
دروس خارج استاد قاضی زاده کتاب القضاء ... 1394/6/25
برنامه درسی استاد کاظم قاضی زاده در سال 96 خلاصه ... 1396/6/16