جلسه دوم از سلسله جلسات تحلیل آیات جهادی قرآن کریم

سه حوزه در جهاد طرح شده است :اول جهاد ابتدایی دوم جهاد آزادیبخش و سوم جهاددفاعی

جلسه دوم از سلسله جلسات تحلیل آیات جهادی قرآن کریم
ادامه