موسسه فهیم

خلاصه ها

مطالب مربوط به برچسپ

"امام خمینی"

امام خمینی و نفی خشونت طلبی

به طور کلی، خشونت و گفت‌و‌گو، بر مبانی انسان شناختی و معرفتی متفاوتی استوارند، که این دو را از اساس در تعارض با یکدیگر قرار می‌دهد.


دین و سیاست از دیدگاه امام خمینی‌(ره)

بدون تردید قیام و نهضت اصلاح گرانه اجتماعی نیازمند مبانی فکری، اعتقادی خاصی است که زمینه ایدئولوژیک حرکت‌های اجتماعی را برتابد.


بررسی ثبات و تحول اندیشه امام خمینی‌(ره) دربارة ولایت فقیه

یکی از مباحث مهم فقهی سیاسی، که در قرن اخیر بیش از هر دوران دیگر مورد توجه فقیهان و اندیشمندان شیعی قرار گرفته، مسأله ساختار نظام سیاسی مطلوب دین است.


پژوهشی در خطوط کلی اندیشه‌های سیاسی امام‌خمینی‌(ره)

اگر به سیر اندیشه سیاسی اسلام از آغاز تا کنون بنگریم، در هیچ زمانی به اندازه یکی دو قرن اخیر، اندیشمندان اسلامی با طرح مباحث جدید و در نتیجه، ارائه نظریه‌های گوناگون مواجه نبوده‌اند، در این دوران نیز گر چه اندیشمندان بسیاری در این راه گام برداشته‌اند