موسسه فهیم

خلاصه ها

مطالب مربوط به برچسپ

"راستی کاشانی"

درباره استاد عزیز آیت الله رساتی کاشانی

اخلاق براي طلاب دهه پنجاه و شصت مهم بود و نقطه عزيمت خيلي از جوانان در جذب به حوزه علميه قم خود سازي و تهذيب نفس بود درس هاي اخلاق قابل توجه و استادان متخلق هم كم نبودند