موسسه فهیم

خلاصه ها

مطالب مربوط به برچسپ

"سخنرانی"

سخنرانی استادقاضی زاده در دیدار علما و روحانیون با رياست جمهور

حضرتعالی در قم و در میان اساتید بلند پایه حوزه علمیه علاقه مندان و هوادران بسیاری دارید. اگرچه احیانا نقدهایی هم دارند ولی جزو هواداران شما هستند. با توجه به صندوق سیاری که در انتخابات اخیر رأی مراجع و اعضای بیوت را در خود داشت نشان می دهد که سهم شما از دیگری بیشتر بوده است و این نشانگر اعتماد مراجع و نزدیکان آنان به شماست.