موسسه فهیم

خلاصه ها

مطالب مربوط به برچسپ

"قرآن کریم"

اهتمام به عهد و ميثاق در روابط بين المللى در قرآن کریم

قرآن كريم به عهد و ميثاق عنايت ويژه اى دارد و عهد شكستن را كارى ناپسند مى داند و دايره اين عهد را نه تنها در رابطه ميان انسانها كه در رابطه خود و بندگان توسعه مى دهد.