موسسه فهیم

خلاصه ها

مطالب مربوط به برچسپ

"نفی خشونت"

امام خمینی و نفی خشونت طلبی

به طور کلی، خشونت و گفت‌و‌گو، بر مبانی انسان شناختی و معرفتی متفاوتی استوارند، که این دو را از اساس در تعارض با یکدیگر قرار می‌دهد.