موسسه فهیم

خلاصه ها

مطالب مربوط به برچسپ

"هاشمی رفسنجانی"

ارزیابی میراث فقهی ، قرآنی و حوزوی آیت الله هاشمی

آیت‌الله هاشمی به خضوع حکومت در برابر اندیشه‌های متکثر معتقد بود